Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

[Derogada] Legislació: Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales

Llei derogada, amb efectes de 25 de febrer de 2020, por la disposición derogatòria única.1 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.

Objecte: Regular el procediment d'adjudicació dels contractes d'obres, subministrament i serveis quan contractin les entitats públiques i privades que es recullen en l'article 3.1 que operin en els sectors d'activitat relacionats amb l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, tal com es concreta en els articles 7 a 12, quan el seu import sigui igual o superior al que s'estableix, respecte de cada tipus de contracte, en l'article 16.

Data d'entrada en vigor: Als sis mesos de la seva publicació al BOE, excepte, respecte a les activitats a que es refereix l'article 11, que entrarà en vigor l'1 de gener de 2009, i la modificació de la Llei del Sector Ferroviari i la modificació de la Taxa de Seguretat, establertes, respectivament, en les disposicions finals vuitena i novena, que entraran en vigor l'endemà de la seva publicació..

Publicació oficial: BOE núm. 261, de 31 d'octubre de 2007.

(Norma inclosa a la Reunió Trimestral de comarques de desembre de 2007)